ប្លុក

វែលខម​ ហ្វាយនែន ខេមបូឌា រីកចម្រើន និងបង្កើតសកម្មភាពដើម្បីបង្កើនទំនួលខុសត្រូវសង្គម

កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយរបស់ វែលខម ហ្វាយនែន ឆ្នាំ ២០១៩

ទំនួលខុសត្រូវសង្គមរបស់ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ វែលខម ហ្វាយនែន (ខេមបូឌា) ម.ក

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ វែលខម ហ្វាយនែន (ខេមបូឌា) ម.ក បានចែករំលែកទង្វើនៃក្តីស្រឡាញ់ និងសប្បុរសធម៌ដល់អ្នកដទៃដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌ ដែលជាអាកប្បកិរិយាដឹងខ្លួនប៉ុន្តែការសម្រេចចិត្តត្រូវបានធ្វើឡើងដោយបេះដូង ដោយមិនរំពឹងថានឹងទទួលបានរង្វាន់ឡើយ។ នៅពេលដែលសប្បុរសធម៌អនុវត្តដោយមិនគិតពីខ្លួនឯងវាគឺជាសកម្មភាពមួយដែលមនុស្សម្នាក់ផ្តល់ប៉ុន្តែមិនទាមទារអ្វីមកវិញ។ នៅថ្ងៃទី ២៦ ខែមករាឆ្នាំ ២០១៩ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ វែលខម ហ្វាយនែន (ខេមបូឌា) ម.ក បានប្រគល់ សម្ភារៈជំនួយមួយចំនួនសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ការរស់នៅ និងការសិក្សារបស់កុមារកំព្រាក្នុងសមាគមន៍ SFODA (សមាគមន៍គ្រួសារបោះបង់ និងអភិវឌ្ឍន៍កុមារកំព្រា) នៅប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងពាក្យស្លោកថា “រីកចំរើនជាមួយ