ប្លុក

វែលខម​ ហ្វាយនែន ខេមបូឌា រីកចម្រើន និងបង្កើតសកម្មភាពដើម្បីបង្កើនទំនួលខុសត្រូវសង្គម

កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលខាងក្នុង និងខាងក្រៅ

កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលរបស់ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ វែលខម ហ្វាយនែន (ខេមបូឌា) ម.ក

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ វែលខម ហ្វាយនែន (ខេមបូឌា) ម.ក តែងតែគិតអំពីការបង្កើនចំណេះដឹងរបស់បុគ្គលិក ដូច្នេះ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ វែលខម ហ្វាយនែន (ខេមបូឌា) ម.ក តែងតែផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលជាទៀងទាត់ ដល់បុគ្គលិកទាំងអស់ក្នុងមួយខែម្តង។ លើសពីនេះទៀត គ្រឹះស្ថានក៏បានបញ្ជូនបុគ្គលិកដែលមានតួនាទី និងទំនួលខុសត្រូវជាក់លាក់ក្នុងមុខតំណែងនិមួយៗ បានទៅចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលខាងក្រៅ ឬសិក្ខាសាលាផ្សេងៗ ដែលលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិកទាំងអស់ឱ្យទទួលបានចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៍ថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់។