ប្លុក

វែលខម​ ហ្វាយនែន ខេមបូឌា រីកចម្រើន និងបង្កើតសកម្មភាពដើម្បីបង្កើនទំនួលខុសត្រូវសង្គម

សាខាខ្សាច់កណ្តាល និងសាខា គងពិសី

ការសម្ពោធបើកសាខា ខ្សាច់កណ្តាល និង សាខា គងពិសី

ក្នុងខណៈពេលដែលខ្លួនកំពុងប្រតិបត្ដិការចំនួន ៥សាខាហើយនោះ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ វែលខម ហ្វាយនែន (ខេមបូឌា) ម.ក ក៏បានសម្រេចបើកអោយដំណើរការសាខាថ្មីរបស់ខ្លួនចំនួន ២ បន្ថែមទៀតដើម្បីធ្វើការពង្រីកតំបន់ប្រតិបត្តិការអោយកាន់តែច្រើន ដោយគ្របដណ្ដប់លើស្រុកខ្សាច់កណ្តាល និងស្រុកគងពិសីដោយឡែកពីគ្នា។